Pirkimo taisyklės ir privatumo politika

FENAS KITE SPOT KEMPINGO TERITORIJOS NUOMOS IR PARKINGO AIKŠTELĖS NARYSTĖS PIKIMO TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios UAB „Kopa vilkui“, juridinio asmens kodas 304585084, registracijos adresas Žemaičių g. 2, LT-96240 Dreverna, Klaipėdos r., ar kitos su UAB „Kopa vilkui” susijusi įmonės (toliau – Bendrovė), kempingo ir parkingo internetinės narystės taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja kemperių ir automobilių parkavimo įsigyjamų išankstinių rezervacijų Bendrovės tinklapyje tvarką, naudojimosi kempingo ir parkavimo teritorijoje taisykles, Vartotojo asmens duomenų tvarkymą, atsiskaitymo būdus ir atsakomybę.
1.2. Prieš įsigydamas paslaugas Bendrovės tinklapyje Vartotojas privalo:
1.2.1. atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei įsigyjant išankstines paslaugas Bendrovės tinklapyje lauke pasirinkti mygtuką „Sutinku su Fenas Kite Spot kempingo taisyklėmis ir sąlygomis“. Pažymėjęs varnele mygtuką Vartotojas patvirtina, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis; ir
1.2.2. paslaugų išankstinio įsigijimo Bendrovės tinklapyje metu pateikti Bendrovei tokią informaciją, kurios Bendrovė gali pagrįstai prašyti, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis.
1.3. Tuo atveju, jeigu Vartotojui kyla bet kokių su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Vartotojas gali susisiekti su Bendrovės atstovais šiais kontaktais: telefonu +370 658 58580, el. paštu labas@fenas.lt
1.4. Tarp Bendrovės ir Vartotojo, įvykdžiusio šių Taisyklių 1.2. punkte nurodytus reikalavimus ir įgijusio teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, susiklosto civiliniai sutartiniai teisiniai santykiai dėl naudojimosi Bendrovės teikiamomis teritorijos kempingo bei parking paslaugomis, kuriuos Bendrovė ir Vartotojas įgyvendina, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.
1.5. Šios Taisyklės taip pat taikomos Vartotojams, parkuojantiems automobilius mokamoje Teritorijoje be išansktinės rezervacijos.

II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Teritorija (arba Aikštelė) – Bendrovės nuosavybės ar kita teise valdoma uždara Parkuok.lt automobilių parkavimo aikštelė, taip pat kempingo zona esanti Kuršių marių pakrantėje adresu Svencelės g. 49A, Svencelė, į kurias patekimas ribojamas automatiniais barjerais.
2.2. Vartotojas – Bendrovės klientas (fizinis ar juridinis asmuo), sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir jų ar su Bendrove sudarytos sutarties pagrindu besinaudojantis Bendrovės teikiamomis išankstinės rezervacijos (dienos, savaitės, mėnesio ar sezono narystės) paslaugomis.
2.3. Paslaugos – Bendrovės teikiamos kempingo bei automobilių parkavimo Teritorijoje paslaugos, įskaitant paslaugų paketą (toliau –paslaugos), kurį Vartotojas užsako Tinklapyje www.fenas.lt.
2.4. Rezervavimo patvirtinimo laiškas – vienkartinis išankstinį Paslaugų rezervavimą patvirtinantis dokumentas, siunčiamas Vartotojui elektroniniu paštu.
2.5. Rezervavimo priminimo laiškas – vienkartinis dokumentas, primenantis apie išankstinį Paslaugų rezervavimą, siunčiamas Vartotojui elektroniniu paštu prieš Paslaugų rezervacijos pradžią.
2.6. SMS priminimas – trumpoji žinutė, kuri gali būti siunčiama prieš rezervacijos pradžią.
2.7. Fenas Kite Spot administracija – Bendrovės administracijos darbuotojas, administruojantis Fenas Kite Spot teritoriją. Darbo laikas nuo 9:00 – 22:00 val. Su juo galima susiekti telefonu +370 658 58580, el. paštu labas@fenas.lt
2.8. Tinklapis – Bendrovės interneto tinklapis, kurio adresas www.fenas.lt.

III. PASLAUGŲ REZERVACIJA TINKLAPYJE

3.1. Vartotojas turi teisę iš anksto rezervuoti Bendrovės teikiamas Paslaugas tik susipažinęs su Tinklapyje skelbiamomis šiomis Taisyklėmis ir pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją – t. y. suvedęs savo asmens duomenis ir užpildęs kitos prašomos informacijos laukus.
3.2. Paslaugų rezervacijos Tinklapyje metu Vartotojas nurodo laiką, kuriuo jis pageidauja parkuoti automobile ar kemperį, automobilio valstybinį numerį (kemperio valstybinį numerį), Bendrovės arba trečiųjų asmenų suteiktą Paslaugų kainos nuolaidos kodą, ei toks buvo suteiktas, savo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
3.4. Vartotojui susipažinus su Taisyklėmis, pateikus reikiamą informaciją bei Bendrovei atlikus reikiamas informacijos patikrinimo operacijas, Bendrovė įsipareigoja suteikti Vartotojui teisę naudotis Paslaugomis, o Vartotojas užsakant Paslaugos šiose sumokėti Bendrovei Paslaugų kainą.
3.5. Jei Vartotojas neįvedė, neteisingai nurodė arba suklydo vesdamas savo asmens ar Paslaugų rezervacijos duomenis, Vartotojo Paslaugų rezervacija Tinklapyje gali būti laikoma negaliojančia.
3.6. Paslaugų užsakymo galiojimo laikas, kaina, data, vieta ir kiti duomenys nurodomi patvirtinimo ir/ar priminimo el laiške.
3.8. Vartotojas, įsigyjantis neapibrėžto laiko paslaugą (5, 7 dienų narystė kampinge ar parking) privalo iš anksto su Fenas Kite Spot administracija suderinti atvykimo laiką, kreipdamasis el. paštu labas@fenas.lt arba telefonu +370 658 58580.
3.9. Pasibaigus kalendorinių metų Sezonui, kuris yra nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. ir nepasinaudojus Paslaugomis už Paslaugų rezervavimą sumokėti pinigai Vartotojui nėra grąžinami.
3.10. Vartotojui kreipianties į Fenas Kite Spot administraciją dėl Paslaugų rezervavimo laiko pakeitimo likus mažiau kaip 7 kalendorinėms iki rezervuoto Paslaugų termino pradžios už išankstinę Paslaugų rezervaciją sumokėti pinigai į Vartotojo sąskaitą nėra grąžinami.
3.11. Vartotojui atsisakius Paslaugų Taisyklių iki paslaugų suteikimo pradžios nesuėjus 3.10. punkte apibrėžtam terminui, Bendrovė grąžina visą Vartotojo faktiškai sumokėtą Paslaugų rezervacijos kainą, atskaičiusi 10 Eur baudą (toliau – Bauda) dėl atšauktos Paslaugų rezervacijos minimaliems Bendrovės patirtiems nuostoliams atlyginti.

IV. NAUDOJIMOSI TERITORIJA TAISYKLĖS

4.1. Šios Taisyklės taikomos visiems Vartotojams, Tinklapyje rezervavusiems Paslaugas, bei jų svečiams, lankantis Fenas Kite Spot kempingo teritorijoje.
4.2. Vartotojas, rezervavęs Paslaugas Tinklapyje, į Teritoriją įleidžiamas, kai prie įvažiavimo į Teritoriją sumontuotos automobilio valstybinių numerių nuskaitymo kameros nuskaito Bendrovės valdomoje elektroninėje sistemoje esančius Vartotojo automobilio valstybinius registracijos numerius.
4.3. Praradęs Tinklapyje užregistruotus automobilio valstybinius numerius, Vartotojas privalo apie tai nedelsiant pranešti Klientų aptarnavimo specialistui el. paštu labas@fenas.lt ir telefonu +370 658 58580,
4.4. Prieš įvažiuojant į uždarą barjeru ribojamą Teritoriją Vartotojui susipažinti yra pateikiama pagrindinė naudojimosi Teritorija informacija, kurią Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir, tik sutinkant su pateikta informacija, įvažiuoti į Teritoriją.
4.5. Norint įvažiuoti/išvažiuoti į/iš Teritoriją, automobilio numeris turi būti švarus.
4.6. Norint įvažiuoti į Teritoriją reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
4.6.1. Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo barjero;
4.6.2. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels barjeras;
4.6.3. Pakilus barjerui, įvažiuoti į Teritoriją ir pasistatyti el. paštu nurodytoje paskirtoje vietoje, jei priminimo el. laiške nėra nurodyt kitaip.
4.7. Norint išvažiuoti iš Teritorijos, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
4.7.1. Automobilį sustabdyti prie išvažiavimo barjero;
4.7.2. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels barjeras;
4.7.3. Pakilus barjerui, išvažiuoti iš Teritorijos.
4.8. Jei automobilio parkingo Teritorijoje laikas neviršija Rezervavimo patvirtinimo laiške nurodyto laikotarpio, galima privažiuoti prie išvažiavimo ir barjeras automatiškai pakils.
4.9. Jei automobilio stovėjimo Teritorijoje laikas viršija Rezervavimo patvirtinimo laiške nurodytą laikotarpį, Vartotojas, prieš išvažiuodamas iš Teritorijos, privalo sumokėti už faktiškai viršytą laiką pagal tuo metu Teritorijoje galiojančius įkainius el. svetainėje parkuok.lt.
4.10. Automobiliai Teritorijoje privalo būti parkuojami, vadovaujantis automobilių stovėjimo Teritorijos ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis.
4.11 Automobilius palikti rezervuotose automobilių stovėjimo vietose griežtai draudžiama. Už automobilio palikimą rezervuotoje vietoje gali būti skaičiuojamas papildomas mokestis.
4.12. Vartotojas atsako už Teritorijoje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą, kilusią dėl Vartotojo kaltės (tyčios arba neatsargumo).
4.13. Įrangos gedimo atveju ar iškilus kitiems nesklandumams, Vartotojas kreipiasi pagalbos tel. +370 658 58580
4.14. Bendrovė neįsipareigoja saugoti Vartotojo transporto priemonių ir jose esančių daiktų, taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ar kt.) Teritorijoje esančio Vartotojo ir jo turto stebėjimo priemonių.
4.15. Vartotojui pažeidus šias Taisykles, Bendrovė turi teisę reikalauti atlyginti dėl pažeidimo susidariusius nuostolius.
4.16. Vartotojas įsipareigoja supažindinti su Taisyklėmis bet kurį asmenį, kuriam perduodamas disponavimas Paslaugų rezervacijos ar sutarties sudarymo metu nurodytais automobilių valstybiniais numeriais, ir užtikrinti, kad pastarasis jų laikysis. Vartotojas visiškai atsako už asmenų, kurie naudosis Tinklapyje Vartotojo užregistruotais valstybiniais numeriais pažymėtus automobilius, veiksmus.

V. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

5.1. Už Paslaugų kainos sumokėjimą atsakingas automobilio savininkas, išskyrus tuos atvejus, kai jis įrodo, kad transporto priemonę Teritorijoje pastatė kitas asmuo.
5.2. Atsiskaityti už Paslaugas galima šiais būdais:
– rezervuojant Paslaugas Tinklapyje ir sumokant mokėtiną sumą iš anksto arba prasitęsiant laiką atskirai suderinus su Fenas Kite Spot administracija internetu www.fenas.lt;
– parkuok.lt tinklalapyje, jei norima apmokėti rezervacijoje viršytą laiką parkingo Teritorijoje (išskyrus už kempingą);
5.3. Paslaugų rezervavimas Tinklapyje yra vienkartinis, tad juo galima pasinaudoti tik vieną kartą. Jei faktinis automobilio stovėjimo laikas yra trumpesnis, nei nurodyta Rezervavimo patvirtinimo laiške, piniginis skirtumas Vartotojui nėra grąžinamas. Likusio Paslaugų rezervacijos laiko kitą kartą panaudoti negalima.
5.4. Jeigu Bendrovė neužtikrina Vartotojo Tinklapyje rezervuotų Paslaugų suteikimo, Bendrovė įsipareigoja Vartotojui grąžinti sumokėtus pinigus.

VI. NUOSTATOS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

6.1. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas pateikia tvarkyti savo asmens duomenis Bendrovės Vartotojui teikiamų Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais (sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas), taip pat kitais susijusiais žemiau paminėtais tikslais. Tvarkomi sutarties sudarymo momentu pateikiami asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, automobilio valstybiniai registracijos numeriai, įvažiavimo įrenginiais fiksuojamos automobilių valstybinių registracijos numerių fotonuotraukos, taip pat duomenys, susiję su Paslaugų naudojimu, įskaitant Vartotojo, ketinančio už Paslaugas atsiskaityti mobiliąją programėle, mobiliojo įrenginio GPS (lokacijos) duomenis, telefoninių pokalbių su Bendrovės klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašus bei vaizdo stebėjimo Teritorijoje duomenis.
6.2. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
6.2.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
6.2.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir skaidriu būdu;
6.2.3. Tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant nustatytų tikslų;
6.2.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik remiantis teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais (sutarties sudarymas ir vykdymas, sutikimas, taip pat kiti pagrindai, jei taikoma).
6.2.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
6.2.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
6.3. Tvarkant asmens duomenis Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais, duomenys saugomi 10 metų po jos įsigijimo momento.
6.4. Bendrovė savo įsipareigojimus Vartotojo atžvilgiu vykdys, vadovaudamasi Vartotojo rezervacijų Tinklapyje metu nurodytais duomenimis. Jeigu šie duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) pasikeičia, Vartotojas turi nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę. Taip pat Vartotojas gali bet kuriuo metu, pateikęs asmens dokumentą, pateikti prašymą susipažinti su Bendrovės tvarkomais asmens duomenis, reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir įstatymų nustatyta tvarka nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
6.5. Vartotojo kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas), remiantis Bendrovės teisėtu interesu, gali būti panaudoti siekiant informuoti apie Vartotojui skirtus aktualius pasiūlymus, susijusius su Paslaugų naudojimu, Paslaugų teikimo sąlygas. Šiuo tikslu gali būti panaudojami Vartotojo pateikti, su Paslaugų panaudojimu susiję duomenys. Vartotojas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kreipdamasis į Bendrovę elektroniniu paštu labas@fenas.lt, telefonu +370 658 580580 arba paspaudęs tiesioginės rinkodaros pranešime pateiktą nuorodą.
6.6. Bendrovės naujienlaiškiai, siekiant informuoti Vartotoją apie į teritoriją įvažiavimo sistemų pakeitimus, aptarnavimo taisykles ar vykdomas akcijas, siunčiami Vartotojo elektroninio pašto adresu ne dažniau nei vieną arba du kartus per mėnesį.
6.7. Bendrovė gali Vartotojo elektroninio pašto adresą perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Vartotojui skirtą tiesioginės rinkodaros pranešimą.
6.8. Vaizdo stebėjimas Teritorijoje vykdomas siekiant užtikrinti Bendrovės nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti Bendrovės valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, Paslaugų kokybę ir administravimo procesą, Bendrovės darbuotojų bei Paslaugoms teikti Bendrovės pasitelktų trečiųjų asmenų bei jų turto saugumą. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą.
6.9. Vaizdo įrašai gali būti peržiūrėti tik esant arba turint įtarimų dėl Paslaugų teikimo taisyklių bei Bendrovės ir Vartotojų sudarytų Paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar Bendrovės vidinių taisyklių pažeidimų, Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų su Vartotojais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp Vartotojų ir darbuotojų atvejais. Vaizdo įrašus gali peržiūrėti tik Bendrovės vadovo tinkamai įgalioti asmenys, susipažinę su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir įsipareigoję jų laikytis pasirašytinai ar kitu būdu, įrodančiu informavimo bei įsipareigojimo faktą.
6.10. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi ne daugiau kaip 2 (du) mėnesius nuo jų užfiksavimo dienos, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).
6.11. Jei daromi telefoninių pokalbių su Bendrovės administracijos darbuotojais įrašai, siekiama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir Vartotojų informavimą. Prieš pokalbio įrašymą duomenų subjektas informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi 1 metus ir gali būti perklausyti tik esant arba turint įtarimų dėl Paslaugų teikimo taisyklių bei Bendrovės ir Vartotojų sudarytų Paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar Bendrovės vidinių taisyklių pažeidimų, Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų su Vartotojais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp Vartotojų ir darbuotojų atvejais.
6.12. Vartotojas patvirtina, kad yra informuotas (-a) apie teisę susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu), taip pat teisės aktų nustatyta tvarka – teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu, įskaitant ir tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi duomenys gali būti perduoti Vartotojui tiesiogiai arba perduoti Vartotojo nurodytam valdytojui. Gali būti vykdomi tik teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę nustačiusių Vartotojų reikalavimai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
6.13. Vartotojo asmens duomenys gali būti atskleidžiami:
6.13.1. su Vartotoju bendraujantiems, už klientų aptarnavimą, apskaitą, Teritorijos įrangos techninę priežiūrą ir rinkodarą atsakingiems Bendrovės darbuotojams;
6.13.2. trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas Bendrovei, tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms ir kitiems tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir Bendrovės sudarytų tarpusavio sutarčių vykdymo tikslais.
6.14. Vartotojui turint klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Vartotojas gali kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu labas@fenas.lt arba užregistruoti kreipimąsi paskambinus telefonu +370 658 58580 (skambučiai apmokestinami ryšio operatorių tarifais). Vartotojas taip pat gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Šios Taisyklės Vartotojo atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo su jomis patvirtinimo rezervuojant Paslaugas Tinklapyje momento, naudojantis Paslaugomis su Bendrove ar su Bendrove susijusia įmone sudarytos sutarties pagrindu arba sutinkant su šiomis Taisyklėmis konkliudentiniais veiksmais prieš įvažiuojant į Teritoriją.
7.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, apie tai prieš 10 kalendorinių dienų paskelbdama Tinklapyje bei išsiųsdama pranešimą Vartotojui elektroniniu paštu.
7.3. Jei po Taisyklių pakeitimų, apie kuriuos Vartotojui pranešama Taisyklių 7.2. punkte nustatyta tvarka, įsigaliojimo momento Vartotojas Teritorija naudosis toliau, tokiu atveju bus laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės atliktais Taisyklių pakeitimais. Jeigu Vartotojas nesutinka su aukščiau nurodytais pakeitimais, jis privalo toliau nesinaudoti Taisyklėse nurodytomis Paslaugomis.
7.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas trečiajam su Bendrove susijusiam asmeniui, informuodamas apie tai Vartotoją raštu.
7.5. Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Bendrovės ir Vartotojo ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.