Svencelės nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų uosto taisyklės

 

1.Bendrosios nuostatos

1.1. Svencelės nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų uosto naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja laivų įplaukimo į Svencelės nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų uostą (toliau – uostas), švartavimosi, stovėjimo prie krantinių, išplaukimo iš uosto tvarką ir reikalavimus, taip pat nustato naudojimosi uosto žeme (teritorija) ir akvatorija, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos priemonių eksploatavimo tvarką.

1.2. Už uosto akvatorijos kontrolę ir saugios laivybos užtikrinimo kontrolę yra atsakingi uosto valdytojai ar jų paskirti asmenys pagal valdomas teritorijas, priede Nr.1. Uosto valdytojo ar jo paskirto asmens sprendimai šių Taisyklių vykdymo klausimais yra privalomi ir turi būti vykdomi nedelsiant.

1.3. Šios Taisyklės privalomos visiems uoste esantiems ir veiklą vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir galioja visoje uosto teritorijoje  ir akvatorijoje.

1.4. Juridiniai ir fiziniai asmenys, laikantys laivus uosto teritorijoje ir akvatorijoje, privalo laikytis Lietuvos Respublikos darbo, saugos darbe įstatymų ir kitų su šiais klausimais susijusių norminių aktų reikalavimų. Už saugų laivų stovėjimą prie krantinių atsako laivo kapitonas, uosto žemės naudotojas. Už saugų darbą uosto žemės naudotojo nuomojamoje uosto teritorijoje atsako uosto žemės naudotojas, jo įgalioti asmenys bei laivų savininkai.

1.5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme, Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

1.6. Bet kokia veikla ir veiksmai uosto teritorijoje ar akvatorijoje gali būti vykdomi tik griežtai vadovaujantis teisės aktais bei, jeigu būtina, turint visus tokios veiklos ar veiksmų atlikimui būtinus leidimus.

2. Laivų laikymo uoste ir uosto teritorijoje tvarka

2.1. Visų laivų savininkai, laikantys laivus uosto akvatorijoje ar teritorijoje, ar atplaukę į uostą ir norintys naudotis švartavimos vieta, privalo su atitinkamos dalies uosto valdytoju (toliau – Valdytojas) sudaryti sutartį, pateikiant laivo registracijos bilietą ir asmenybės tapatybę nustatantį dokumentą.

2.2. Ant laivų bortų ir laivo kilblokų turi būti užrašyti laivo registravimo numeris ar laivo vardas.

2.3. Uosto akvatorijoje ir teritorijoje laikomi laivai bei laivai, laikinai prisišvartavę uoste, apmokestinami pagal Valdytojas nustatytus įkainius.

2.4. Pasirašius sutartį, laivų stovėjimo vietas (vandenyje ir krante) nustato uosto valdytojas ar jo paskirtas asmuo.

2.5. Laivai bortas prie borto gali stovėti tik uosto valdytojui ar jo paskirtam asmeniui leidus ir su tų laivų kapitonų sutikimu.

2.6. Atplaukę į uostą laivai užbortines išpumpavimo sklendes privalo laikyti uždarytas ir užplombuotas. Pastebėjęs vandens užteršimą, laivo kapitonas privalo informuoti apie tai uosto valdytoją ar jo paskirtą asmenį.

3. Laivų atplaukimo ir išplaukimo iš uosto tvarka

3.1. Laivai, plaukiantys uosto akvatorijoje bei Kuršių mariose, privalo laikytis plaukiojimo vidaus vandenyse taisyklių.

3.2. Visoje uosto akvatorijoje bei įplaukiant ar išplaukiant iš uosto, laivai turi laikytis atsargumo, laivo greitis turi būti toks, kuris leidžia laivą saugiai vairuoti ir nesukelti bangų. Visoje uosto teritorijoje nustatomas ne didesnis kaip 5 km/val. greitis.

3.3. Atplaukusiems į uostą laivams, švartavimo vietą nurodo uosto valdytojas ar jo paskirtas asmuo.

3.4. Atvykusių ir išvykstančių laivų kapitonai privalo atlikti įplaukimo ir išplaukimo registravimo procedūrą pas uosto valdytoją ar jo paskirtą asmenį (ar reikia šito?)

3.5. Laivų švartavimui privaloma naudoti tik techniškai tvarkingus švartavimo įrenginius ir lynus.

3.6. Stovintys laivai prie kiekvieno borto privalo pririšti tiek tinkamų krancų (atmuštukų) (bet kokiu atveju ne mažiau nei kaip po du), kad apsaugotų savo ir greta stovinčius laivus bei krantines.

3.7. Apie bet kokį incidentą ar avariją, dėl kurių neužtikrinama saugi laivyba, pavyzdžiui, gedimus, kurie galėtų pakenkti laivo manevringumui  ar tinkamumui navigacijai, arba apie eigos ar vairo sistemos, elektros generavimo sistemos, navigacijos ar ryšio įrangos pažeidimus, krantinės pažeidimus švartavimosi metu ir apie uosto akvatorijos taršos iš laivo atvejus, laivo kapitonas privalo nedelsdamas pranešti uosto valdytojui ar jo paskirtam asmeniui.

3.8. Apie rengiamas pramoginių, sportinių laivų arba jachtų varžybas, regatas ir kitas šventes Kuršių mariose jų organizatoriai privalo prieš dvi savaites pranešti Lietuvos transporto saugos administracijai ir uosto valdytojui ar jo paskirtam asmeniui. Pramoginių, sportinių laivų arba jachtų varžyboms, regatoms ir kitoms šventėms uosto akvatorijos ribose organizuoti privaloma iš anksto gauti rašytinį uosto valdytojo ar jo paskirto asmenes leidimą.

3.9. Laivų savininkai, užsiimantys komercine veikla (turistų plukdymas, apgyvendinimo paslaugos ir pan.), uosto valdytojui ar jo paskirtam asmeniui privalo pateikti laivo civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją. Neturint laivo civilinės atsakomybės draudimo komercinė veikla uosto teritorijoje draudžiama.

4. Uosto teritorijoje ir akvatorijoje draudžiama:

4.1. teršti krantinę ir akvatoriją naftos produktais, šiukšlėmis ar atliekomis. Šiukšles ir maisto atliekas galima laikyti laive ne ilgiau kaip 2 paras uždaruose ir pažymėtuose konteineriuose;

4.2. teršti orą dūmais ir kenksmingomis dujomis, kurių koncentracija viršija leistinas normas;

4.3. laikyti neuždarytas ir neužplombuotas nutekamųjų ir nafta užterštų vandenų sklendes;

4.4. be įrašo laivo operacijų su nafta dienyne vykdyti operacijas su naftos produktais, taip pat be įrašo laivo dienyne – operacijas su kenksmingomis medžiagomis;

4.5. išleisti užterštą vandenį per laivo latakus arba išpumpuoti užterštą balastą;

4.6. likviduoti teršalus aplink laivą įgulos jėgomis, nepranešus uosto valdytojui ar jo paskirtam asmeniui;

4.7. nuslėpti bet kokį teršalų išpylimą už laivo borto;

4.8. maudytis, žvejoti ir plaukioti irklinėmis valtimis, vandens dviračiais ar motociklais;

4.9. švartuotis tam neskirtose vietose;

4.10. gadinti hidrotechninius ir navigacinius įrenginius, tvirtinti švartavimo lynus prie jų detalių ar prie ne tam skirtų įrenginių;

4.11. naudoti 9, 10, 16, 71, 72 UTB ryšio kanalus ir kitus dažnius, naudojamus pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotas galiojančias licencijas, su laivyba nesusijusiems pokalbiams;

4.12. išjungti, perstatyti bet kokius navigacinius įrenginius ar keisti jų charakteristikas;

4.13. tamsiu paros metu apšviesti praplaukiančius laivus;

4.14. vadovauti arba vesti laivą neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų);

4.15. atlikti povandeninius, narų darbus be uosto kapitono žinios;

4.16. iškelti ir statyti plaukiojimo priemones remontui ar kitokioms reikmėms be uosto kapitono žinios.

5. Priešgaisrinės saugos reikalavimai.

5.1. Priešgaisrinę saugą uoste ir laivuose, esančiuose uoste, garantuoja griežtas priešgaisrinių saugos taisyklių vykdymas.

5.2. Visi atplaukiantys į uostą laivai privalo turėti techniškai tvarkingus priešgaisrinius įrenginius, sistemas ir pirmines priemones gaisrui gesinti.

5.3. Uosto valdytojas ar jo paskirtas asmuo, uosto teritorijos naudotojas ar bet kuris uoste esantis asmuo, pastebėjęs gaisro židinį, privalo nedelsdamas pranešti telefonu ar kitomis priemonėmis Klaipėdos rajono priešgaisrinei tarnybai apie gaisro vietą ir imtis priemonių jį likviduoti.

5.4. Užpildant kuru laivus, privaloma imtis visų atsargumo priemonių gaisro pavojui išvengti.

5.5. Laivuose draudžiama:

5.5.1. naudotis atvira ugnimi be uosto valdytojo ar jo paskirto asmens žinios;

5.5.2. priešgaisrines priemones naudoti ne pagal paskirtį;

5.5.3. laikyti laivuose pirotechnikos priemones ne tam skirtose vietose;

5.5.4. naudoti pirotechnikos signalines priemones ne pagal paskirtį;

5.5.5. eksploatuoti laivus, kai jų priešgaisrinė įranga neatitinka klasifikacinės bendrovė nustatytų reikalavimų.

6. Aplinkos apsaugos reikalavimai.

6.1. Visi uoste esantys ir veikiantys asmenys privalo griežtai laikytis visų Lietuvos Respublikos bei tarptautinių aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

6.2. Uosto žemė, akvatorija ir jos dugnas turi būti švarūs, kad jų būklė atitiktų aplinkos apsaugos reikalavimus.

6.3. Laivų, stovinčių uoste, dokumentacija, susijusi su aplinkos apsauga, turi būti visada paruošta pateikti kontrolės teisę turintiems asmenims.

6.4. Uosto žemę ir akvatoriją uosto naudotojai prižiūri pagal visus aplinkos apsaugos reikalavimus.

6.5. Uoste draudžiama mesti ar pilti į vandenį kokias nors medžiagas.

6.6. Už uosto ir akvatorijos užteršimą naftos produktais, atsako teršėjas ar laivo savininkas.

6.7. Siekiant išvengti akvatorijos taršos, bet kokie darbai laive (apkala, korpuso dažymas, denių ir kitų laivo dalių plovimas) ir laivo remontas atliekamas panaudojant visas reikiamas priemones uosto teritorijai nuo užteršimo apsaugoti.

7. Atsakomybė

7.1. Šių Taisyklių nesilaikantiems laivų savininkams gali būti pareikštas įspėjimas bei Valdytojo sprendimu vienašališkai nutraukta sudaryta sutartis.

7.2. Juridiniai arba fiziniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir pasekmių traukiami drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Laivo savininkas atsako už jo ar jo laivo uostasi ar bet kokiam turtui, esančiam uoste, padarytos žalos atlyginimą. Valdytojas turi teisę informaciją apie laivo savininko veiksmus perduoti ir teisėsaugos institucijoms.

7.4. Valdytojas neatsako už bet kokią žalą laivui ir/arba kitam laivo savininko turtui, atsiradusią dėl oro sąlygų, laivo manevravimo uoste, avarijos ir/arba susidūrimo su kitais laivais, kitų incidentų ir įvykių tiek uosto akvatorijoje, tiek ant krantinių, išskyrus atvejus, kai tokia žala atsiranda dėl tiesioginių Valdytojo darbuotojų kaltų veiksmų.